KONTAKTY

IPNEUSHOP
tel: +421 948210225
napíšte nám

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky pre nákup tovaru

1. Objednávka – kúpna zmluva

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzaviera zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového listu, alebo telefonicky. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný uviesť do objednávkového listu, alebo oznámiť ústne nasledovné údaje:

- meno a priezvisko kupujúceho,

- adresu kupujúceho,

- druh, množstvo a cenu tovaru,

- adresu dodania tovaru,

- telefonický a emailový kontakt,

- ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, plátcovia DPH uvádzajú aj IČ

DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o

o kúpnej zmluve.

Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na:www.webareal.sk/pneushop.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať, alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po doručení objednávky predávajúcemu len potvrdí objednávku telefonicky, alebo mailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku. Potvrdená objednávka musí obsahovať údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru. Pri objednávke predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku a predpokladaný termín doručenia .

Každú objednavku kupujúci môže zrušiť do 24 hod.od odoslania objednávky,a to e-mailom,kde uvedie meno,popis a množstvo objednaného tovaru.

 

2. Zmluvné strany

PREDÁVAJÚCI:

Obchodné meno:
Bc. Dezider Agóč
Rúbanisko II 423/56
984 03 Lučenec
IČO: 51293561
IČ DPH: SK1123761991 
 

KUPUJÚCI:

Fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak, ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

 

3. Opis tovaru a cena

Opisy jednotlivých tovarových položiek s cenami sú uvedené v príslušných sekciách na www.ipneushop.com

 


4. Dodacie podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe dodania tovaru v rámci územia Slovenskej republiky nasledovne:

Termín dodania oznámi predávajúci pri potvrdení objednávky. Predpokladá sa doručenie do 5 pracovných dní /vo výnimočných prípadoch do 10 pracovných dní. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. Ak predávajúci nemôže dodať tovar ani do 10 pracovných dní kupujúcemu, kupujúci má právo bez zmluvného postihu  odstúpiť od zmluvy. Túto skutočnosť však je povinný oznámiť predávajúcemu ihneď po takomto rozhodnutí formou akou bola uskutočnená objednávka.

Predávajúci je povinný v zmysle § 10 zákona č. 266/2005 Z.z. doručiť kupujúcemu spolu s tovarom písomné informácie o jeho totožnosti, opis tovaru, alebo služby.

Pri dobierke zasielame faktúru spolu s pneumatikami a je umiestnený pod baliacou fóliou. Prosím, pri prevzatí tovaru prekontrolujte tieto náležitosti balíka.

5.Cenník dopravy a dobierky

Osobný odber - 0,- €,a je možne iba na zaklade dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
Doprava poštou na dobierku je 5 - € za 1ks motopneu, v prípade objednania 2-4 kusov  motopneu účtujeme 10,- €  jednorazovo ako dopravnú službu.

 

V prípade objednania viac ks motopneu a pri objednavke pneu na ATV/Quad,poštovné sa určí na základe dohody.

 

6. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti pri dodaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 700,- €  má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 10.0 % kúpnej ceny. Predávajúci zašle spolu s tovarom aj faktúru. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

 

 

7. Záručné a reklamačné podmienky

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytnutá záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním, alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu, alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.

Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné, alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový, alebo vrátenie kúpnej ceny.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu skladu predávajúceho.

Po doručení tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácie predávajúcemu je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného
konania. Súčasťou správy o výsledku reklamačného konania je posudok autorizovaného znalca v príslušnom odbore.

 

 

8. Odstúpenie od zmluvy – fyzické osoby

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.

V zmysle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo výške uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.

Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, kúpna cena kupujúcemu bude vrátená za vrátený tovar formou prevodom, alebo poštovou poukážkou najneskôr do 14 dní po fyzickom doručení tovaru predávajúcemu.

 

9. Zmluvné pokuty a poplatky zmluvných strán

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- pre prípad uzavretia zmluvy na diaľku, avšak následného neprevzatia tovaru kupujúcim predávajúcemu vznikne nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10,0 % z celkovej hodnoty neprevzatého tovaru , najmenej však v hodnote 20,- € /600,- SKK/

 

10. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:

- Vaše identifikačné a kontaktné údaje

- údaje o Vašich nákupoch

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom, alebo telefonicky. Ak si v ďalšej nebudete želať tieto informácie a podklady dostávať, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného na každej zasielanej správe.

 

11. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.

Y2UzM2